Udal aurrekontuak 2012

Sarrerak
SARRERAK Udala O.Lantzen Zuzenketa Hasierakoa
Zuzeneko zergak 1.342.650 1.342.650
Zeharkako zergak 90.600 90.60
Tasak eta bestelako sarrerak 2.099.930 2.099.930
Transferentzia arruntak 4.621.900 4.621.900
Ondare sarrerak 1.727.000 1.727.000
Inbertsio errealen besteranganaketa 0 170.645 170.645
Izartu 0
Foru Aldundia 0
Finantza aktiboak 6.000 6.000
Finantza pasiboak 0 0
GUZTIRA 10.086.855 170.645 0 10.257.500

Gastuak
GASTUAK Udala O.Lantzen. Zuzenketa Hasierakoa
Pertsonal gastuak 3.814.200 3.814.200
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan 3.782.330 67.200 3.849.530
Finantza gastuak 44.000 44.000
Transferentzia arruntak 1.167.265 1.167.265
Inbertsio errealak 1.259.060 1.259.060
Kapital transferentziak 0
Finantza aktiboak 0 0
Udal pertsonalari 20.000 20.000
Ondarroa Lantzen, S.A. 103.445 103.445
Finantza pasiboak 0 0
GUZTIRA 10.086.855 170.645 0 10.257.500