Udal aurrekontuak 2011

Gastuak
GASTUAK Udal Aurrekontua Ondarroa Lantzen,S.A. Aurrekontu bateratua
Pertsonal gastuak 3.864.535     3.864.535
Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa 3.604.550 100.000 3.704.550
Finantza-gastuak 24.000 61.790 85.790
Transferentzia arruntak 1.040.945    1.040.945
Inbertsio errealak 2.757.615   2.757.615
Kapital transferentziak         
Finantza aktiboak 20.000  385.000 20.000
Finantza pasiboak 0 7.360.105 7.360.105
GUZTIRA 11.311.645 7.906.895 18.833.540

Sarrerak
SARRERAK Udal aurrekontua Ondarroa Lantzen,S.A. Aurrekontu bateratua
Zuzeneko zergak 1.270.520    1.270.520
Zeharkako zergak 744.880    744.880
Tasak eta bestelako sarrerak 2.042.555    2.042.555
Transferentzia arruntak 5.285.060    5.285.060
Ondare sarrerak 156.000    156.000
Inbertsio errealen besterenganaketa 889.430 7.906.895 8.796.325
Kapital transferentziak 532.200    532.200
Finantza aktiboak      6.000
Finantza pasiboak  391.000    
GUZTIRA 11.311.645 7.906.895 18.833.540